วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คำขวัญจังหวัดอุทัยธานี


คำขวัญจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "